Slovenian version of the european deprivation index at municipal level - Inserm - Institut national de la santé et de la recherche médicale Access content directly
Journal Articles Slovenian Journal of Public Health : The Journal of National Institute of Public Health Year : 2018

Slovenian version of the european deprivation index at municipal level

Abstract

Introduction: Ecological deprivation indices belong to essential instruments for monitoring and understanding health inequalities. Our aim was to develop the SI-EDI, a newly derived European Deprivation Index for Slovenia. We intend to provide researchers and policy-makers in our country with a relevant tool for measuring and reducing the socioeconomic inequalities in health, and even at a broader level. Methods: Data from the European survey on Income and Living Conditions and Slovenian national census for the year 2011 were used in the SI-EDI construction. The concept of relative deprivation was used where deprivation refers to unmet need(s), which is caused by lack of all kinds of resources, not only material. The SI-EDI was constructed for 210 Slovenian municipalities. Its geographical distribution was compared to the distribution of two existing deprivation scores previously applied in health inequality research in Slovenia. Results: There were 36% of adults recognized as deprived in Slovenia in 2011. SI-EDI was calculated using 10 census variables that were associated with individual deprivation. A clear east-to-west gradient was detected with the most deprived municipalities in the eastern part of the country. The two existing deprivation scores correlate significantly with the SI-EDI. Conclusions: A new deprivation index, the SI-EDI, is grounded on the internationally established scientific concept, can be replicated over time and, crucially, provides an account of the socioeconomic and cultural particularities of the Slovenian population. The SI-EDI could be used by the stakeholders and the governmental and nongovernmental sectors in Slovenia, with the goal of better understanding health inequalities in Slovenia.
Uvod: Kazalniki, ki na ravni izbranih geografskih enot prikazujejo socialno-ekonomsko blagostanje oziroma primanjkljaj prebivalstva, so danes temeljno orodje za preučevanje in razumevanje neenakosti v zdravju. V prispevku predstavljamo SI-EDI, novo razvit kazalnik primanjkljaja na ravni slovenskih občin. SI-EDI je slovenska različica evropskega kazalnika primanjkljaja (European Deprivation Index – EDI), ki ga v javnozdravstvenih raziskavah že uspešno uporabljajo v Franciji, Španiji, Italiji, Angliji in na Portugalskem. Namen raziskave je tudi preveriti veljavnost SI-EDI in ga tako kot ustrezno orodje ponuditi raziskovalcem in odločevalcem. Metode: Za izdelavo SI-EDI smo uporabili podatke za leto 2011 iz dveh virov: (1) podatke slovenske različice Ankete o življenjskih pogojih, ki jo na zahtevo Eurostata na reprezentativnem vzorcu posameznikov letno izvaja nacionalni statistični urad, in (2) podatke iz popisa prebivalstva. Izračun temelji na konceptu relativnega primanjkljaja, ki ga je prvi opisal Townsend, danes pa se v nekoliko prilagojeni obliki uporablja tudi v izračunu kazalnikov primanjkljaja na ravni Evropske unije. V konceptu relativnega primanjkljaja so pomanjkanju podvrženi posamezniki, ki jim ni omogočeno zadovoljevanje različnih vrst potreb, ne samo materialnih. SI-EDI za 210 slovenskih občin smo izračunali po enaki metodi, kot se uporablja za EDI. Njegovo veljavnost smo preizkušali s primerjavo z dvema obstoječima kazalnikoma, ki sta se v slovenskem prostoru v zadnjem obdobju uporabljala v raziskavah in prikazih socialno-ekonomske neenakosti v zdravju po občinah: koeficientom razvitosti občin, ki ga uporablja NIJZ, ter kazalnikom primanjkljaja, ki ga je v dosedanjih analizah bremena raka uporabljala naša raziskovalna skupina. Rezultati: Med štirimi temeljnimi življenjskimi potrebami (dostopnost počitnic, zmožnost ogrevati bivališče, osebnega računalnika in avtomobila), ki so se v raziskavi izkazale za povezane z objektivno ali subjektivno revščino, vsaj ene izmed njih ni zadovoljilo 36 % odraslih. Ti so bili opredeljeni kot prikrajšani na individualni ravni. Njihove lastnosti so bile prenesene na populacijsko raven v agregirani obliki, tako da smo za izračun SI-EDI uporabili 10 ustreznih popisnih spremenljivk. Na zemljevidu SI-EDI po občinah je jasno viden trend večanja socialno-ekonomskega primanjkljaja od zahoda proti vzhodu države. Največje vrednosti SI-EDI imajo področja na skrajnem severovzhodu in jugovzhodu države. Povezava SI-EDI z dvema obstoječima kazalnikoma primanjkljaja je bila statistično značilna. Zaključki: Nov kazalnik primanjkljaja SI-EDI je zasnovan na mednarodno priznanem znanstvenem konceptu, lahko se replicira v času in prostoru, ter kar je najpomembnejše, odraža socialno-ekonomske in kulturne posebnosti populacije. Prepričani smo, da lahko služi kot ustrezno orodje pri razumevanju socialno-ekonomskih razlik v zdravju, zagotovo pa je lahko uporaben tudi drugod, ne samo na javnozdravstvenem področju.
Fichier principal
Vignette du fichier
sjph-57-047.pdf (639.65 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publication funded by an institution
Loading...

Dates and versions

inserm-01856011 , version 1 (09-08-2018)

Identifiers

Cite

Vesna Zadnik, Elodie Guillaume, Katarina Lokar, Tina Žagar, Maja Primic Žakelj, et al.. Slovenian version of the european deprivation index at municipal level. Slovenian Journal of Public Health : The Journal of National Institute of Public Health, 2018, 57 (2), pp.47 - 54. ⟨10.2478/sjph-2018-0007⟩. ⟨inserm-01856011⟩
98 View
110 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More